ANUNT privind organizarea examenului de promovare in grad profesional

 

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii organizeaza în data de 24 noiembrie 2016, la sediul sau din Bucuredti, Piata Walter Maracineanu nr. 1-3 sectorul 1, examen în vederea promovarii în grad profesional a functionarilor publici din cadrul institutiei. Examenul consta în sustinerea unei probe scrise de verificare a cunostintelor în domeniul legislatiei si a materialelor bibliografice, în data de 24 noiembrie 2016 ora 10:00 si a unui interviu în termenul legal.

În vederea participarii la examen, candidatii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- sa aiba cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;

- sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea anuala a performantelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

- sa nu aiba în cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata în conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (republicata 2) cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarul de înscriere se depune de catre candidati la Biroul Resurse Umane si Salarizare în termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului privind organizarea examenului de promovare si contine în mod obligatoriu:

- copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane în vederea atestarii vechimii în gradul profesional din care se promoveaza;

- copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

- formularul de înscriere (pus la dispozitie de Biroul Resurse Umane si Salarizare).

Bibliografia stabilita pentru examen este anexata la prezentul anunt.

 

Bibliografie SCSRP cs.pdf

Bibliografie SCSRP cp.pdf

Bibliografie SACD.pdf

Bibliografie DPRI.pdf

Bibliografie DJ.pdf

Bibliografie CFBC

Noutati