Anunt de intentie in cadrul Apelul de propuneri de proiecte "Coerent"

 

In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta,

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, cu sediul in Bucuresti, Piata Valter Maracineanu nr. 1-3, sector 1 anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entitati de drept privat si public, in vederea depunerii cererilor de finantare pe Programul RO10 „Copii si tineri in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale”, denumit in continuare Program, finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009-2014 (Granturile SEE 2009-2014).

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finantare pentru viitoarele proiecte sunt cele enuntate in cadrul Programului RO10 „Copii si tineri in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale.

Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt activitatile eligibile mentionate in Ghidul Solicitantului – Conditii specifice, cat si activitatile transversale, adica managementul proiectului, achizitiile publice si masurile specifice pentru informare si publicitate pentru proiect. Ghidul aferent acestui proiect se poate descarca de pe site-ul http://www.eeagrants.ro.

Profilul partenerilor

Sunt asteptate propuneri din partea organizatiilor care respecta urmatoarele conditii:

orice entitate/ organizatie publica, privata sau interguvernamentala cu caracter non-profit, a carei locatie primara este in:
• Romania
• Statele donatoare
• Statele beneficiare sau
• intr-o tara din afara Spatiului Economic European, care are o frontiera cu Romania poate fi un partener eligibil intr-un proiect depus in cadrul acestui apel.
Parteneriatul intre entitati publice si private non-profit, indiferent daca acestea sunt stabilite in Romania, in Statele donatoare, in Statele beneficiare sau in statele vecine Romaniei (in conformitate cu Regulamentul SEE), este recomandat doar daca partenerii dovedesc ca au experienta relevanta in domeniul proiectului si ca sunt in masura sa aduca valoare adaugata proiectului.
In cazul in care PP este o entitate publica, parteneriatul cu cel putin un ONG din Romania, Statele donatoare, Statele beneficiare sau cele vecine Romaniei este obligatoriu.
In cazul in care PP este un ONG, parteneriatul cu cel putin o entitate publica din Romania care lucreaza cu grupul/rile tinta ale proiectului este obligatorie.
Partenerul de proiect trebuie sa indeplineasca, de asemenea, fiecare dintre urmatoarele conditii:
• sa fie o persoana juridica organizata si gestionata in conformitate cu legislatia nationala, avand capacitatea, in conformitate cu statutul sau, de a actiona in domeniul proiectului;
• sa aiba experienta relevanta in domeniul proiectului;
• persoanele implicate in proiect sa nu fi fost condamnate pentru infractiuni si alte delicte (de exemplu: infractiuni contra intereselor publice, legate de conduita profesionala, impotriva intereselor financiare ale Comunitatii Europene etc.).
Nu au dreptul de a fi parteneri persoanele juridice care:
(a) sunt in faliment, sunt intrate in administrarea unei autoritati judiciare sau in curs de lichidare, si-au suspendat activitatile, sunt subiect al procedurilor vizand aceste aspecte sau sunt intr-o situatie similara ca urmare a aplicarii unei proceduri similare prevazute in legislatia sau reglementarile nationale in vigoare;
(b) sunt vinovate de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care OP le poate justifica;
(c) nu si-au indeplinit obligatiile referitoare la plata contributiilor la asigurarile sociale sau la plata taxelor si impozitelor la bugetul de stat, in conformitate cu prevederile legale din tara in care sunt inregistrati;
(d) au facut obiectul unei hotarari definitive res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in detrimentul intereselor financiare, fara sa existe dovezi ca s-au luat in ultimii ani masuri de corectie in acest sens;
(e) au fost declarate a fi intr-o situatie grava de nerespectare a obligatiilor contractuale privind procedurile de achizitie sau procedurile de acordare a finantarilor;
(f) sunt subiect al unui conflict de interese cu organizatii sau persoane direct sau indirect implicate in procedura de acordare a finantarii nerambursabile;
(g) sunt vinovate de distorsionari grave in procesul de transmitere a informatiilor solicitate de OP ca si conditie de participare la competitie sau nu reusesc sa furnizeze informatiile solicitate.

La momentul depunerii proiectului, partenerii trebuie sa furnizeze o serie de documente privind statutul si experienta solicitate, in scopul stabilirii eligibilitatii lor.

PP va semna un Acord de parteneriat cu fiecare partener de proiect, inainte de depunerea cererii de finantare (pe modelul pus la dispozitie de OP). Acordul de parteneriat trebuie sa stabileasca in mod clar rolurile si responsabilitatile partenerilor, organismele de coordonare, expertii implicati si cota din bugetul proiectului pe care o va gestiona direct fiecare partener.

Acordul de parteneriat va contine cel putin urmatoarele:
• dispozitii referitoare la rolurile si responsabilitatile partilor;
• dispozitii privind aranjamentele financiare intre parti, inclusiv ce cheltuieli pot fi rambursate
partenerilor din bugetul proiectului, dar fara a se limita la aceasta;
• dispozitii privind metoda de calcul a costurilor indirecte si valoarea lor maxima;
• norme privind schimbul valutar pentru astfel de cheltuieli si rambursarea lor;
• dispozitii privind auditul partenerilor de proiect;
• un buget detaliat, cu costuri detaliate si preturi unitare;
• metoda de calcul a cheltuielilor indirecte;
• dispozitii privind solutionarea litigiilor.
In cazul proiectelor in care sunt implicati parteneri din Statele donatoare, Statele beneficiare sau dintr-o tara din afara Spatiului Economic European care are frontiera comuna cu Romania, o scrisoare de intentie din partea partenerului este suficienta la momentul depunerii proiectului.
Acordurile de parteneriat cu parteneri din afara Romaniei vor fi furnizate numai in cazul in care proiectul a fost aprobat, inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului.
O entitate eligibila poate fi partener de proiect in maxim doua proiecte depuse in cadrul prezentului apel si in cel mult trei proiecte depuse in cadrul Programului (de fiecare data cu o echipa distincta de experti).
Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt:

Activitatile planificate in cadrul proiectelor depuse la acest apel trebuie sa fie adaptate conditiilor specifice de la nivel local/ regional/ national, dupa caz, trebuie sa aiba in vedere prevederile documentelor strategice europene si nationale, precum si recomandarile Consiliului Europei in domeniul incluziunii sociale, trebuie dezvoltate intr-o maniera participativa si avand in vedere o abordare integrata, cu scopul de a produce rezultate concrete la nivelul beneficiarilor finali, atat pe durata de derulare a proiectului, cat si pe termen mediu si lung (in functie de dimensiunea si complexitatea proiectului).

Activitati eligibile:
• studii menite sa documenteze expunerea persoanelor defavorizate la contexte/ masuri discriminatorii, sa identifice si sa evalueze nevoile lor specifice de sprijin, ca punct de pornire pentru elaborarea de politici publice, strategii si planuri locale, regionale sau nationale de actiune, de planuri de dezvoltare locala, planuri de monitorizare si evaluare, de programe, proiecte, proceduri, metodologii, instrumente specifice etc. destinate combaterii/ reducerii discriminarii/ inegalitatilor si imbunatatirii accesul grupurilor vulnerabile la servicii publice etc. si/ sau pentru a evalua impactul acestor masuri, strategii, planuri, proceduri, metodologii etc.;
• campanii de informare si constientizare cu privire la aspectele abordate in cadrul apelului (incluziune sociala, discriminare, inegalitati, diversitate etc.), realizate la nivel local, regional sau national, prin utilizarea instrumentelor moderne de comunicare (inclusiv social media);
• dezvoltarea la nivel local, regional sau national, folosind o abordare participativa, de politici publice, strategii, planuri de actiune, planuri de dezvoltare locala, planuri de monitorizare si evaluare, programe, proiecte, proceduri, metodologii, instrumente etc. destinate combaterii/reducerii discriminarii/ inegalitatilor si promovarii incluziunii sociale, diversitatii si intelegerii interculturale;
• ajustarea/ dezvoltarea si testarea unor standarde de furnizare a unor servicii locale/regionale, testarea planurilor de actiune, planurilor de dezvoltare locala, programelor, proiectelor, metodologiilor, instrumentelor etc. dezvoltate in cadrul proiectului in scopul combaterii/ reducerii discriminarii/ inegalitatilor;
• activitati de tip retea, destinate facilitarii schimbului si transferului de bune practici, combaterii practicilor discriminatorii, excluziunii sociale si economice a grupurilor defavorizate, precum si promovarii diversitatii si intelegerii interculturale, inclusiv seminarii, conferinte, ateliere de lucru, vizite de studiu etc.;
• sesiuni de instruire adresate grupurilor tinta eligibile, in vederea modernizarii sectorului public si cresterii accesibilitatii acestuia pentru grupurile vulnerabile, sau care sa raspunda nevoilor de sprijin ale entitatilor private, inclusiv non-profit, care lucreaza cu persoane dezavantajate expuse excluziunii sociale si economice, cu accent special pe teme precum: egalitatea de gen, egalitatea de sanse, discriminare, inegalitate, intelegere interculturala, respect pentru diversitate, reducerea saraciei etc., sesiuni de instruire furnizate de entitatile autorizate/ certificate in acest sens;
• crearea de facilitati corespunzatoare pentru furnizarea de servicii specifice, inclusiv lucrari de mica infrastructura (de exemplu: lucrari de constructie sau reabilitare a cladirilor in care vor fi prestate serviciile pentru beneficiari, de conectare a acestora la utilitati - apa, canalizare, electricitate etc., in scopul crearii de conditii decente pentru furnizarea respectivelor servicii);
• dezvoltarea de structuri formale sau non-formale de cooperare la nivel local, regional, national, cu scopul de a contribui la procesul de luare a deciziilor si/ sau la identificarea de masuri, instrumente etc. care sa fie puse in aplicare in scopul combaterii inegalitatilor sociale;
• activitati bilaterale cum ar fi: seminarii, conferinte, ateliere de lucru, vizite de studiu etc. menite sa faciliteze schimbul si transferul de bune practici intre entitati din Romania si entitati din statele donatoare;
• alte activitati (inovatoare), care sa contribuie la realizarea obiectivelor si la atingerea rezultatelor specifice ale apelului, care vor fi mentionate in Ghidul aplicantului.

Solicitantul doreste alcatuirea unui sau mai multor consortii de parteneri pentru incheierea Acordului de Parteneriat si redactarea unei cereri de finantare in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului.
ONG-urile interesate sa participe la selectie vor depune Fisa Partenerului completata si Scrisoarea de intentie, conform modelelor atasate, cu mentiunea: “Pentru selectia de parteneri RO10. din data de 30.04.2014” la sediul Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Registratura- Secretariat, din Piata Valter Maracineanu nr. 1-3, Sector 1, intrarea 5, etaj 2, camera 212 pana la data de 30.04.2014.

Propunerile de parteneriat, curpinzand si un buget sintetic, impreuna cu o copie scanata dupa statutul organizatiei si informatiile referitoare la finantarile anterioare sunt asteptate pe adresa de e-mail: adrian.bunoaica@cncd.org.ro, pina la data de 30.04.2014, ora 18:30.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate si aprobate in ordinea primirii lor. Partenerii selectati vor fi contactati direct, la datele de contact furnizate in fisa partenerului. Lista finala a partenerilor selectati va fi publicata in data de 03.05.2014, pe site-ul www.cncd.org.ro.

Fisa Partenerului - model

Scrisoare de intentie -model

 

Noutati

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 06 decembrie 2018

11 Dec 2018

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 06 decembrie 2018, pentru ocuparea postului vacant de şofer…

Rezultatul probei practice pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer tr. II

06 Dec 2018

Rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 06 decembrie 2018 pentru ocuparea postului vacant de şofer…

Rezultatul selecției dosarelor candidaților pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer tr. II

03 Dec 2018

Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi pana la data de 27 noiembrie 2018 la concursul organizat in data de 6…


toate articolele